Trách nhiệm Cộng đồng

Tập đoàn Sparton đã trải qua hành trình hơn 5 năm thực hiện chiến lược tăng trưởng nhằm nâng cao giá trị cho ngành công nghiệp cơ điện. Đồng thời, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm tới các ảnh hưởng tại những nơi chúng tôi kinh doanh và sinh sống.

Bằng cách công bố báo cáo trách nhiệm cộng đồng, Sparton thể hiện động lực tích cực mà chúng tôi đang thực hiện hướng tới nhân viên, môi trường và cộng đồng.

“Chúng tôi luôn khuyến khích các cộng sự không ngừng ‘Sống với các giá trị’, kim chỉ nam này đã trở thành một phần không thể tách rời trong văn hoá của Sparton”

Chúng tôi luôn đáp ứng nhu cầu phát triển của nhân viên thông qua việc đào tạo cũng như thúc đẩy tăng trưởng và thành công trong môi trường làm việc theo nhóm, hợp tác, trao quyền và trách nhiệm.

 

Chuỗi cung ứng mới tại châu Á trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu của nhà đầu tư và các cổ đông – cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển tài năng và tạo ra các cơ hội cho các tổ chức và cá nhân khác trong khu vực.

Một doanh nghiệp không thể thành công chỉ bằng cách cung cấp một môi trường an toàn cho nhân viên. Nhưng việc thiếu cam kết về an toàn chắc chắn sẽ làm suy yếu mọi nền tảng mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Đó là lý do tại sao Sparton tiếp tục tập trung rất nhiều nỗ lực vào an toàn.

 

Mỗi cơ sở hoạt động của chúng tôi đều có quyền tự chủ. Một số tập trung vào năng lượng và tác động môi trường, một số khác về các cơ hội từ thiện. Nhưng tất cả đều thể hiện động lực to lớn qua các sáng kiến của họ.